Mycí prostředky

Prostředky na mytí nádobí a případně běžně znečištěných povrchů by měly být biologicky odbouratelné. To znamená, že by se působením přírodních faktorů měly rozložit na jednoduché látky, jež jsou běžnou součástí prostředí. S postupným zpřísňováním legislativy EU se z mycích prostředků vytratily látky, které životnímu prostředí škodily nejvíce, např. fosfáty, které způsobovaly vážné škody ve vodních ekosystémech. Složení většiny obvyklých přípravků je podobné. Stále obsahují látky, jejichž některé vlastnosti jsou pro lidi a životní prostředí nepříznivé, i když současným pohledem „přijatelné“. K těmto konvenčním formulím existuje stále více „ekologických“ alternativ.

Chemickému složení mycích přípravků dominují látky označované jako tenzidy. Ty mají schopnost docílit fyzikálně-chemických procesů vedoucích k rozpouštění nečistot, vč. „mastných“ látek ve vodě. Spolu s mýdly jsou tyto látky popisovány jako detergenty – „látky mající čistící vlastnosti“.

Tekuté prostředky

Příklad složení nejmenovaného typického tekutého prostředku na mytí nádobí:

5 – 15 % Aniontové povrchově aktivní látky

 

Laurethsulfát sodný (SLES), případně laurylsulfát sodný (dodecylsulfát sodný, SLS) či laurylsulfát amonný jsou velmi levná a účinná pěnidla a také se používá pro denaturaci, zajištění nepoživatelnosti kosmetiky. Jeho dlouhodobé používání může poškodit ochrannou vrstvu pokožky a nedoporučuje se proto dlouhodobý kontakt. Je dráždivý od koncentrace 2 % . Tvrzení o jeho schopnosti vyvolat rakovinu nejsou potvrzená.
< 5 % Amfoterní povrchově aktivní látky Lauramin oxid, případně lauryldimethylamin oxid, dodecyldimethylamin oxid nebo lauryldimethylamin N-oxid je zesilovač a stabilizátor pěny, regulátor viskozity a činidlo zvyšující účinnost tenzidů.
Iodopropynyl butylkarbamát IBPC je původně konzervační činidlo proti plísním a houbám. Používá se jako konzervační látka v domáchí chemii a kosmetice. Nesmí přijít do styku se sliznicemi a větší plochou pokožky. Při inhalaci je toxický.
Bronopol 2-brom-2-nitropropan-1,3-diol je také konzervant s povolenou koncentrací v kosmetice do 0,1 %. Je to silný alergen toxický pro životní prostředí.
Benzylalkohol Organický alkohol používaný i v přírodní kosmetice. Je slabě alergenní a velmi málo toxický. Působí jako konzervant a rozpouštědlo.

Dále přípravek obsahuje mýdlo, parfém a enzymy, které pomáhají odbourávat a rozpouštět organickou nečistotu.

Abrazivní prostředky (prášky na nádobí)

Složení nejmenovaného typického krémového prostředku na mytí nádobí:

5 – 15 % Aniontové povrchově aktivní látky

 

Laurethsulfát sodný (SLES), případně laurylsulfát sodný (dodecylsulfát sodný, SLS) či laurylsulfát amonný jsou velmi levná a účinná pěnidla a také se používá pro denaturaci, zajištění nepoživatelnosti kosmetiky. Jeho dlouhodobé používání může poškodit ochrannou vrstvu pokožky a nedoporučuje se proto dlouhodobý kontakt. Je dráždivý od koncentrace 2 % . Tvrzení o jeho schopnosti vyvolat rakovinu nejsou potvrzená.
< 5 % Amfoterní povrchově aktivní látky Lauramin oxid, případně lauryldimethylamin oxid, dodecyldimethylamin oxid nebo lauryldimethylamin N-oxid je zesilovač a stabilizátor pěny, regulátor viskozity a činidlo zvyšující účinnost tenzidů.
Limonen Cyklický terpen (organické sloučeniny převážně přírodního původu) silně vonící po pomerančích. Látka není toxická ani kancerogenní, může vyvolávat alergii. Účinkuje také jako rozpouštědlo.
Benzisothiazolinon Antimikrobiální látka a konzervační přípravek je podezřelý z toxicity pro životní prostředí, silně dráždí oči a dýchací cesty.
Linalool Přirozeně se vyskytující terpenový alkohol s příjemnou  vůní obsažený v mnoha rostlinách (tvoří např. 30 % éterického oleje levandule). Používá se jako parfém.
Butylphenyl methylpropional Syntetický parfém se silným alergenním potenciálem. V souladu s nařízením Evropské komise č. 2020/1182 týkající se klasifikace, označování a balení látek a směsí bude tato látka od 1. 3. 2022 klasifikována jako toxická pro reprodukci a její použití v kosmetice nebude možné.
Hexcylcinnamal Přírodní i syntetická vonná látka bez podezření na ekotoxicitu. Může se chovat jako alergen.

 

Bezpečnostní upozornění na obalu:

Hořlavá kapalina a páry. Zdraví škodlivý při požití. Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné poškození očí. Způsobuje vážné podráždění očí. Vysoce toxický pro vodní organismy. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Mytí nádobí v myčkách

Složení 1. nejmenovaného typického prostředku v podobě kapslí na mytí v myčkách:

5 – 15% neiontové povrchové aktivní látky, bělící činidla na bázi kyslíku, < 5 % Fosfonáty, Polykarboxyláty, Enzymy, Parfémy, Citronellol, Limonene, Linalool

Způsobuje vážné poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Používejte ochranné brýle. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Vypijte malé množství vody pro zředění. Obsahuje protease. Může vyvolat alergickou reakci. Obsahuje Sodium Carbonate Peroxide, Trideceth-n.

Složení 2. nejmenovaného typického prostředku v podobě kapslí na mytí v myčkách:

5 – 15 % bělicí činidla na bázi kyslíku, fosfonáty. Méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, polykarboxyláty, enzymy (subtilisin, amylasa), parfém

Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Kromě látek uvedených u mycích prostředků a jejich obdoby (např. Citronellol je podobný Limonenu – přírodní či syntetický terpen se silnou vůní) se zde setkáváme s „bělícími činidly na bázi kyslíku“. Jedná se např. o Peruhličitan sodný (Sodium Percarbonate). Tato látka, pokud je rozpuštěna ve vodě, uvolňuje peroxid vodíku a uhličitan sodný (jedlou sodu). Tyto látky pak mají bělící účinek. Peruhličitan sodný není ekotoxický, ale jako silné oxidační činidlo je zdraví škodlivý při požití. Aby reakce probíhala i za nižší teploty a rychleji, je přidávána látka TAED (Tetraacetylethylendiamin). Tato látka není ekotoxická (nebo jen velmi málo), alergenní ani mutagenní či teratogenní. Polykarboxyláty brání usazení nečistot zpět na nádobí. Používají se také v pracích prášcích. Jejich ekotoxicita je nízká, ale jsou hůře odbouratelné.

Co můžeme říci o běžných mycích prostředcích?

  • Hlavní slovo mají tenzidy (surfaktanty), pěnící látky rozpouštějící nečistoty. Jakkoliv se nejedná o bezprostředně nebezpečné chemikálie, mohou zejména při dlouhodobém používání i vážně poškodit pokožku. Tu totiž vysušují a zbavují ochranného hydro-lipidového filmu. Kůže se potom stává křehčí a zranitelnější. Zajímavé je, že tenzidy silně zvyšují schopnost vstřebávání dalších látek kůží.
  • Různé „balzámy“ a pečující látky přidávané do mycích prostředků mohou jen těžko vyvážit negativní dopad tenzidů na kůži.
  • Nejčastěji používané tenzidy SLES a SLS se vyrábí z palmového či kokosového oleje. Oba jsou velmi dráždivé, SLS o něco více. Podle některých zdrojů mohou být tenzidy kontaminovány při výrobě skutečně nebezpečnými látkami (Ethylen oxid, 1,4-dioxan)
  • Vysokou toxicitu, zejména pro vodní organizmy, vykazují konzervační činidla. Mají být obsažena jen v opravdu malých koncentracích, přesto mohou škodit přírodě i uživatelům, jsou totiž silně dráždivá a alergenní
  • Vonné látky jsou buď přírodní, přírodně identické nebo syntetické a nemají větší dopad na člověka a prostředí.
  • Další pomocné látky a enzymy nejsou toxické.
  • Složení je dost často psáno v cizích jazycích, je „utopeno“ v textu. Některé části někdy nejsou v češtině. Někdy jsou uváděny konkrétní chemické látky, jindy jen jejich skupiny. Písmo je zpravidla velmi malé.
  • Uznání zaslouží např. firma Henkel, která nabízí podrobné složení jednotlivých přípravků na portálu: https://mysds.henkel.com/index.html?appId=YPSSW_INGUW.

Velký problém syntetických látek v mycích prostředcích představuje intenzita a pravidelnost kontaktu s člověkem a jejich množství vypouštěné do vody. Konzervační, stabilizační a dezinfekční látky škodí vodním organizmům. Tenzidy prokazatelně škodí pokožce. Dále představují prostředky riziko při požití, zejména malými dětmi.

Při hledání přírodních či přirozených alternativ nejlépe pomohou specializované stránky a publikace na internetu. Alternativou ke klasickým prostředkům jsou buď prodávané „ekologické“ přípravky nebo přímo primární látky doma či v přírodě běžně dostupné.

Domácí čisticí a mycí přípravky jsou založeny hlavně na jedlé sodě, octu (lihovém i jablečném), citronové šťávě. Tenzidy mohou být částečně nahrazeny mýdlovými ořechy. Ty rostou v severní Indii jako plody stromu Sapindus mukorossi. Lze je zakoupit na internetu.

Univerzální mycí roztok s mýdlovými ořechy

Namočte 6-8 mýdlových ořechů přes noc v misce vody. Připravte si ¼ hrnku hrubé (mořské) soli, 5 citronů nasekaných na menší kousky a trochu bílého octa. Ořechy i s vodou smíchejte v malém hrnci s citrony a společně povařte, dokud citrony nezměknou. Citrony je možné pomačkat. Po 15 minutách odstavte a nechte vychladnout. Poté vyjměte z ořechů pecky a rozmixujte hmotu na jemnou kaši. Přidejte půl hrnku vody a znovu rozmixujte. Vzniklou hmotu nařeďte vodou z 1 a ½ hrnku vody. Vše přeceďte. Přidejte sůl a ½ hrnku octa. Vše společně zahřejte a míchejte 5 minut. Jakmile se směs začne vařit, míchejte ještě 4 minuty. Nechte zcela vychladnout.

Čistý citronový extrakt

Do menšího hrnce dejte 4 středně velké nasekané citrony zbavené peciček. Přidejte 2 hrnky vody. Vařte, dokud citrony nezměknou. Pak nechte vychladnout. Po vychladnutí slejte vodu a zbytek rozmixujte robotem. Vodu pak vlijte zpět do hmoty a rozmíchejte. Vše přeceďte. Přidejte ¼ hrnku bílého octa, ¼ hrnku hrubé soli, ¼ hrnku vody a vařte 5 minut střední teplotou. Míchejte. Pak nechte zcela vychladnout a přeceďte.

Oba čističe můžete slít do lahví a uchovávat při pokojové teplotě.

Všechny uvedené recepty využívají citrony včetně slupek. Použijeme-li citrony chemicky ošetřené, mnoho si nepomůžeme. Proto je nutno používat plody bez chemického ošetření nebo citrony nejprve důkladně omýt octem a vodou.

Pokud používáme doma citrusy bez chemického ošetření, můžeme jejich slupky také využít pro výrobu mycího přípravku:

Sklenici naplňte slupkami od citrusů. Zalejte bílým octem tak, aby byly slupky ponořeny. V uzavřené sklenici ponechte stát 2 týdny. Jednou za 4 – 5 dní pořádně protřepejte. Následně vše přeceďte a zřeďte vodou v poměru 1:1. Tento přípravek je ideální na mytí kuchyňských povrchů.

Ačkoliv tyto domácí výrobky na rozdíl od komerčních prostředků vůbec nepění, jejich účinek je překvapivě dobrý. Jen je při mytí nádobí třeba nechat čistič na silnější špínu chvíli působit.

Chemické látky obsažené v mycích prostředcích můžete dohledat například na těchto webech

https://encyklopedie.biooo.cz/vyhledat-slozeni/

https://www.slozeni-kosmetiky.cz/

http://www.jedyvkosmetice.cz/jedy-v-kosmetice/nebezpecne-latky/