Domácnost jako chemický sklad

Chemikálie v domácnosti mohou ohrožovat svými fyzikálně-chemickými vlastnostmi členy domácnosti, hlavně děti a zvířata. Jejich výroba také vždy nějakým způsobem zatěžuje životní prostředí, stejně tak výroba jejich obalů. Ty musí být navíc likvidovány předepsaným bezpečným způsobem a v rozumné míře také tříděny a recyklovány. Proto je na prvním místě vždy

Pravidlo č. 1: Můžete-li, omezte nakupování domácí chemie na nezbytnou míru, případně nahraďte některé výrobky přípravky na přírodní bázi.

Návodů na výrobu či doporučení nákupu přírodních přípravků je na internetu mnoho. Například zde: https://www.econea.cz/blog/7-univerzalnich-eko-cisticu-vsech-babicek-jak-je-vyrobit-doma/. Pamatujme, že ne vše, co se tváří „ekologicky“ je skutečně příznivé životnímu prostředí. Viz též článek o značení. Například některé esenciální oleje či jiné koncentrované přírodní výtažky mohou při nesprávném použití být zdraví škodlivé.

V domácnosti se nejčastěji vyskytují:

  • Barvy, laky, tmely, rozpouštědla, ředidla a lepidla
  • Čistící prostředky pro úklid a nádobí (především detergenty)
  • Kosmetické a hygienické produkty
  • Herbicidy, pesticidy, insekticidy, rodenticidy
  • Látky pro ochranu rostlin a zvířat
  • Bazénová chemie

 

Mezi zvláště nebezpečné látky v domácí chemii patří soli chloru (chlornany, chlorečnany, chloristany) obsažené v bělících a dezinfekčních prostředcích, amoniak, hydroxid sodný a draselný (čističe odpadu), kyselina chlorovodíková a sírová (čističe odpadu), aceton v barvách a lacích a pyrethroidy v insekticidech.

 

Největší zdravotní rizika spočívají v podráždění kůže a sliznic, vzniku alergických reakcí, dýchacích obtíží a domácí chemie je také podezřelá z možného vlivu na vznik či zhoršení astmatu (např. zde). Toto riziko představují hlavně organické těkavé látky označované jako VOC.

Dodržováním několika základních pravidel můžeme negativní vliv domácí chemie snížit, zvýšením účinnosti či jen správným používáním:

Pravidlo č. 2: Při a po úklidu za použití domácí chemie vždy větrejte (pokud je venkovní vzduch čistý). Můžete-li, používejte mokrý stěr. Ve vysavačích používejte HEPA filtry / mikrofiltry. Pomohou zachytit částice nesoucí na svém povrchu škodlivé látky. Nepracujte s barvami, laky, tmely a podobnými látkami v prostředí, které nelze větrat.

Všechny tzv. „osvěžovače“ vzduchu, deodoranty, vonné tyčinky, esence, svíčky přinášejí do vnitřního ovzduší další, většinou organické látky. I u produktů, které se mohou na první pohled zdát bezpečné (svíčky, tyčinky, vonné esence), sledujte jejich složení. Neměly by obsahovat látky, jako je formaldehyd, benzen nebo toluen, protože ty by se společně s vůní dostávaly také do vzduchu.

Pravidlo č. 3: Používejte přírodní osvěžovače vzduchu a svíčky, vyvarujte se zcela syntetických látek, které mají vylepšit kvalitu vnitřního prostředí či jeho senzorické vlastnosti.

Pro nakládání s domácí chemií je zapotřebí znát způsob označování obalů, který se může měnit a aktualizovat. V domácnostech se stále můžeme setkat se dvěma druhy značení. Tzv. starý systém značení mohl být používán na výrobcích prodávaných do 1. 6. 2017. Nově se používá systém dle nařízení CLP-ECHA o klasifikaci, označování a balení.

Označení je provedeno výrazným výstražným symbolem a standardní větou o nebezpečnosti (tzv. H věta, dříve R věta). Tato věta popisuje přesněji nebezpečné vlastnosti výrobku. Dále je součástí označení pokyn pro bezpečné zacházení (tzv. P pokyn, dříve S věta). Doplněny jsou další informace či údaje o vlastnostech výrobku (tzv. EUH věty). Vybrané výrobky musí být označeny hmatatelnými výstrahami pro nevidomé. Výstražné symboly jsou popsány zde: https://echa.europa.eu/cs/regulations/clp/clp-pictograms.

Příklad:

Seznamy H vět a P vět jsou k dispozici např. zde: https://www.mpo.cz/cz/prumysl/chemicke-latky-a-smesi/clp-klasifikace-oznacovani-a-baleni/seznamy-h-vet-a-p-vet-podle-narizeni-clp–58129/

H věty, se kterými se můžeme setkat na obalech domácí chemie:

H223 Hořlavý aerosol.
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H228 Hořlavá tuhá látka.
H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Většina ostatních H vět by nás měly varovat a jimi označený přípravek by měl zůstat raději za dveřmi. Jsou to věty obsahující varování před těžkou toxicitou, schopností způsobit smrt, vyvolat genetické postižení či rakovinu.

Pravidlo č. 4: Před použitím chemické látky v domácnosti prostudujte značení. Přesvědčte se, že značení odpovídá normě CLP a obal je úplný, v češtině a nepoškozený. Pokud se na obalu vyskytuje podezřelá H věta, přípravek raději nepoužívejte. Nepoužívejte ani přípravky označené jinak, než platným značením. Přípravky navzájem nemíchejte, mohou se měnit jejich vlastnosti i nebezpečnost. Látky udržujte vždy v originálních obalech.

Uchovávání domácích chemických prostředků by mělo být vždy oddělené od všech ostatních zásob, zejména potravin. Skladování chemikálií v koupelně a na WC není správné. Pro domácí chemii by měl být vyhrazen samostatný prostor, nejlépe např. v technické místnosti. Každá látka vyžaduje zvláštní podmínky skladování, které jsou uvedeny v tzv. P větách na obalu.

Všechny přípravky by měly být uchovávány podle těchto pokynů, zpravidla chráněny před teplem, vlhkem, v původním balení a s těsně uzavřeným původním uzávěrem a také mimo dosah dětí a zvířat. P věty také obsahují informaci o postupu v případě poškození zdraví. Zvláště pozorně si všimněme P věty 101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

Se skladování souvisí také trvanlivost výrobků. Na domácí chemii se nevztahují tak přísná pravidla jako na potraviny. Konkrétní datum spotřeby je třeba uvádět jen tam, kde je trvanlivost kratší než 30 měsíců. U kosmetiky se používá značení otevřeného kelímku s počtem měsíců. Ten označuje dobu, po kterou je možné produkt po otevření bez obav používat. Je-li kromě tohoto symbolu uvedeno také datum spotřeby, jedná se o dobu, po kterou vydrží výrobek v neporušeném obalu.

U kosmetiky obecně platí, že trvanlivost krémů je 3-6 měsíců, sprchové gely a šampony vydrží cca 2-3 roky, stejně jako produkty s alkoholem a parfémy.

Pravidlo č. 5:  Domácí chemii skladujte v domácnosti odděleně, ne v koupelně či na WC a v souladu s P větami. Zabraňte přístupu dětem a zvířatům. Uchovávejte originální obaly kvůli první pomoci. Uvědomte si, že po otevření výrobku „běží čas“. Nepoužívejte staré výrobky s nečitelnými údaji o trvanlivosti.

Na konci životnosti či po vypotřebování přípravku nás čeká likvidace obalu, případně zbytku obsahu. Údaj o způsobu likvidace obalu hledejme na štítku. P věta 501 může obsahovat konkrétní pokyny. Zbytky řady přípravků domácí chemie by neměly být vylévány do odpadu. Do kanalizace nepatří zejména barvy, ředidla a rozpouštědla, motorové a jiné technické oleje, léky, pesticidy, herbicidy a ostatní zahradní chemie. V H větách najdeme i specifické označení látek, které se v žádném případě nesmí dostat do vody. Platí to hlavně o přípravcích na hubení hmyzu a dalších látek toxických pro vodní ekosystémy.

Všechny potenciálně nebezpečné látky by měly skončit jako nebezpečný odpad ve sběrném dvoře. Obaly od ostatních látek je třeba vypláchnout a roztřídit do barevných kontejnerů. Většinou půjde o plast, případně sklo. Je-li to možné, je třeba oddělit kovové součásti obalu. Nedávno spuštěný web www.tridimeprokrasu.cz uvádí příklady nakládání s obaly od kosmetiky a všem, kdo se chtějí podílet na šetrném třídění nabízí také slevu na nákup výrobků (L’Oréal, Notino a další).

Pravidlo č. 6: Zbytky domácí chemie nevylévejte do odpadu. Některé látky tam nesmí skončit vůbec, jedná se o porušení předpisů či zákona. Hledejte pokyny k likvidaci na štítku. Nebezpečné látky odvezte do sběrného dvora, zbytky nemíchejte. Zbylé obaly roztřiďte do barevných kontejnerů. Nikdy je nepoužívejte k jinému účelu.